skip to Main Content

รอบที่ 1

SRU ROAD SHOW

กำหนดการรับสมัคร SRU Road Show

ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 8 – 15 สิงหาคม 2566
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 9 – 15 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 16 สิงหาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ (ด้วยวิธีการออนไลน์) 17 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 22 สิงหาคม 2566
บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp และชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัวกับมหาวิทยาลัย ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี -รอประกาศ –

ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

พร้อมแนบเอกสารการสมัคร

  1. ใบรายงานผลการศึกษา 4 ภาคเรียน
  2. รูปถ่าย
  3. สำเนาบัตรประชาชน

(รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาเท่านั้น นักเรียนที่ยืนยันรายงานตัวมาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้)

5- 29 กันยายน 2566
ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ะนาคารที่แสดงในใบชำระเงินค่าสมัคร 5- 29 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 6 ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ยกเว้นคณะครุศาสตร์ (การสอบสมัภาษณ์รอประกาศจากมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจะไม่มีการจัดสอบนอกไม่ว่ากรณีใด ฉะนั้นก่อนสมัครผู้สมัครต้องตรวจสอบวันเวลาการสอบอย่างละเอียด)
10 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 ตุลาคม 2566
ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่ารายงานตัว) ผู้ยืนยันตนดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครรอบถัดไป 18 – 30 ตุลาคม 2566
ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง -รอประกาศ –

LINE Openchat การรับสมัครรอบที่ 1 SRU Road Show

How to…สมัครเรียนต่อ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Online

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรอบที่ 1 SRU Road Show

ข่าวประชาสัมพันธ์
16Oct 23
REGIS NEWSประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติโครงการ SRU Roadshow เดือนกันยายนประจำปีการศึกษา 2567 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18-30 ตุลาคม 2566

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา YOUR FUTURE STARTS WITH US.
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม

Back To Top