skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่ารายงานตัว รอบที่ 1.2 SRU Roadshow OPEN HOUSE มหกรรมวิชาการ 2567

ฝ่ายงานทะเบียนประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 077-913357

Back To Top