skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง หากผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะประกาศเพื่อเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 ณ กองคลัง ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และ รายชื่อสำรอง Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ วันที่ 27 – 31 พ.ค. 67

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วันและเวลาราชการ ( แต่งกายชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาเรียบร้อย) เอกสารที่ต้องนำมา ใบรายงานตัวนักศึกษา ที่พิมพ์ผ่านระบบ บริการการศึกษา https://reg.sru.ac.th/ ติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ สำเนาใบรายงานผลการเรียน ฉบับที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ กรณีเปลี่ยน ชื่อ - สกุล ให้นำหลักฐาน…

Read more

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

Read more

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ สอบวันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขา และคณะ อื่น ๆ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบDownload ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล - วิชาเอกมัลติมีเดีย ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการDownload ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวDownload ห้องสอบข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. วันสุดท้ายของการชำระเงิน ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

Read more

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 20.00 น. สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.

Read more

REGIS NEWS กำหนดการประชุม ผู้ปกครองและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 จำนวนกว่า 3,304 คน รอบที่ 1 – รอบที่ 4.2

วันที่ 2 พ.ค. 67 เวลา 08.00 น. คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์วันที่ 3 พ.ค. 67 เวลา 08.00 น.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว คลิกดูกำหนดการประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567Download นักศึกษาใหม่ทุกคน ร่วมร้องเพลง วิศวกรสังคม https://youtu.be/GQhULujirbQ

Read more

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. สอบข้อเขียนออนไลน์ เฉพาะคณะครุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์Download ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการDownload ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload ห้องสอบสัมภาษณ์ และ สอบข้อเขียน ออนไลน์ คณะครุศาสตร์Download ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download ห้องสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวDownload

Read more
Back To Top