skip to Main Content

REGIS NEWSประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติโครงการ SRU Roadshow เดือนกันยายนประจำปีการศึกษา 2567 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18-30 ตุลาคม 2566

Back To Top