skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระเงิน ค่าธรรมเนียมยืนยันตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวได้ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

จัดส่งเอกสารรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

รอประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

Back To Top