skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ Road Show เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2567

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 23 ส.ค. – 1 ก.ย. 66

เข้าพิมพ์ใบรายงานตัว วันที่ 1-30 พ.ค. 67

Back To Top