skip to Main Content
23Sep 22

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ ROADSHOW ONSITE ประจำปีการศึกษา 2566 เดือน กันยายน 2565 

คณะครุศาสตร์ มีสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ คณะอื่น ๆ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download คณะวิทยาการจัดการDownload คณะนิติศาสตร์Download วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยวDownload คณะพยาบาลศาสตร์Download

Read more
09Sep 22

รายชื่อผู้ชำระเงินค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ Roadshow Onsite ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ที่ชำระเงินไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากเกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันชำระเงิน

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more
26Aug 22

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบเลือกสาขาวิชาใหม่ วันที่ 23-25 ส.ค. 2565 ของเดือน สิงหาคม จำนวน 69 คน โครงการ Roadshow Onsite ประจำปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload คลิกเพื่อดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรายละเอียดค่าใช้จ่ายDownload

Read more
23Aug 22

REGIS NEWS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Roadshow Onsite เดือนสิงหาคม เปิดให้เลือกสาขาวิชาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 ( 3 วันเท่านั้น ) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

Read more
23Aug 22

REGIS NEWS ด่วน ! โอกาสสุดท้าย สำหรับการเปิดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เดือนกันยายน โครงการ Roadshow onsite ประจำปี 2566

รับสมัครออนไลน์ วันที่ 6-20 กันยายน 65 https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp สำหรับผู้สนใจที่กำลังศึกษา อยู่ชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สมัคร ได้ทุกจังหวัด

Read more
17Aug 22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ Roadshow onsite ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเดือนสิงหาคม สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

คลิกเพื่อดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload ห้องสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์Download ห้องสอบสัมภาษณ์วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยวDownload ห้องสอบสัมภาษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download ห้องสอบสัมภาษณ์คณะวิทยาการจัดการDownload ห้องสอบสัมภาษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload ห้องสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์Download

Read more
11Aug 22

เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชาใหม่ โครงการ RoadShow Onsite ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2566) และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

Read more
08Aug 22

พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ Roadshow Onsite ประจำปีการศึกษา 2566 เดือน กรกฏาคม พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

Read more
03Aug 22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบเลือกสาขาใหม่ roadshow onsite คณะครุศาสตร์

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการรายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 4-9 สิงหาคม 2565 เข้าพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp บันทึกข้อมูลหลังชำระเงินค่ารายงานตัวได้ที่ https://reg.sru.ac.th/ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more
01Aug 22

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รอบที่เลือกสาขาวิชาใหม่ วันที่ 29-31 ก.ค. 2565 รอบ Roadshow Onsite 2566

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ รอบที่เลือกสาขาวิชาใหม่ วันที่ 29-31 ก.ค. 2565Download สแกน QRCODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ห้องสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี และ สาขาฟิสิกส์

Read more
29Jul 22

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ โครงการ Road Show Onsite ปีการศึกษา 2566 ให้เลือกสาขาวิชาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 29-31 ก.ค. 2565

คลิกดูขั้นตอนของการเลือกสาขาวิชาใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกDownload

Read more
27Jul 22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ โครงการ Road Show Onsite ปีการศึกษา 2566 เดือน กรกฏาคม พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกDownload คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload

Read more
21Jul 22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Road Show Onsite ปีการศึกษา 2566 เดือน กรกฏาคม พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 423 คนDownload ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาการจัดการ , คณะนิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ทั้งหมดจำนวน 921 คนDownload คลิกดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload คณะครุศาสตร์Download คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download คณะนิติศาสตร์Download คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload คณะวิทยาการจัดการDownload คณะพยาบาลศาสตร์Download วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยวDownload

Read more
Back To Top