skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566

ชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ และรายงานตัว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22-23 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น.

ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ และไม่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือกสาขาวิชาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 20-21 พ.ค. 2566

Back To Top