รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา


คลิกตรวจสอบรายชื่อในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ยืนยันสิทธิ์มาทั้งหมด
คลิกตรวจสอบรายชื่อในรูปแบบไฟล์ PDF ที่จะมารายงานตัววันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินการของผู้สอบผ่านการคัดเลือก  

   1. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ

ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562
  1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ
   2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้
   ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
   3. คลิกดูผลการสมัคร
   4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
   5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
   6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว

>>คลิกที่เว็บไซต์     >>คลิกเพื่อดูขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัว


   2. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 5 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่่าใช้จ่ายในการรายงานตัว คลิกดูรายละเอียด


ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน