รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

ประกาศด่วน!
นักศึกษาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอบที่ 1 Portfolio แต่ไม่มารายงานตัวใน  วันที่ 9 เม.ย. 2561
ให้รีบมารายงานตัวที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ 17 เม.ย. 2561 (หยุดทำการวันที่ 12 - 16 เม.ย. 2561)
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
>>คลิกตรวจสอบรายชื่อ<< 

หมายเหตุ : นักเรียนคนใดไม่ประสงค์จะรายงานตัวให้ไปดำเนินการขอคืนสิทธิ์ภายใน 3 วันก่อนการสมัครรอบต่่อไป
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบสละสิทธิ์

   โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูลรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 - 8 เมษายน 2561

  1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ
   2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้
   ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
   3. คลิกดูผลการสมัคร
   4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
   5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
   6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว
>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<

 รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ทางสถานศึกษายังไม่ออก Transcript 6 ภาคเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จศึกษาจากสถานศึกษา พร้อมแนบ Transcript 5 ภาคเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ )

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว คลิก

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน