ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบไฟล์  

 
รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing house 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! ในวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 เท่านั้น  >>คลิกที่เว็บไซต์<<

1. ตรวจสอบ Username และ Password เพื่อนำไปใช้ในการ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2561 เท่านั้น  >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<

2. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing house โดยใช้ Username และ Password (ตามข้อ 1) กับทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 เท่านั้น >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<
หมายเหตุ !กรณีที่มีปัญหาระบบยืนยันสิทธิ์ สามารถมายืนยันสิทธิ์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่า

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากทาง ทปอ. วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้ที่เว็บไซต์ >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<

4. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<

5. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ทางสถานศึกษายังไม่ออก Transcript 6 ภาคเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จศึกษาจากสถานศึกษา พร้อมแนบ Transcript 5 ภาคเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ )

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว คลิก

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน