รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินการของผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา  

   1. ตรวจสอบ Username และ Password เพื่อนำไปใช้ในการ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561   >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   2. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing house โดยใช้ Username และ Password (ตามข้อ 1) กับทาง ทปอ. ระหว่าง

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น  >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<
หมายเหตุ !กรณีที่มีปัญหาระบบยืนยันสิทธิ์ สามารถมายืนยันสิทธิ์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว


   3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากทาง ทปอ.

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561   >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   4. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ

ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561
  1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ
   2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้
   ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
   3. คลิกดูผลการสมัคร
   4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
   5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
   6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว
>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   5. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  สำหรับผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  สำหรับผู้สอบผ่านคณะต่างๆ

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว คลิก


ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน