การแต่งกาย ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
เป็นชุดนักเรียน หรือ ชุดนักศึกษา สุภาพเรียบร้อย


ผู้มีรายชื่อ @ กลุ่ม Line เพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น แยกตามคณะ และกลุ่ม
.


  คณะครุศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะวิทยาการจัดการ

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์

  วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว


+