สมัครกับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 

(พร้อมแนบเอกสาร สำเนาระเบียนผลการเรียน และ สำเนาบัตรประชาชนในระบบสมัครเอกสารอื่นๆยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564

คลิกดูสาขาวิชาที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ 1 Portfolio