หน้าหลัก


https://line.me/R/ti/g/ZjGf5p_Tpi

ผู้ผ่านการคัดเลือกพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (สถานะชำระเงินจะแสดงหลังการชำระเงินกับธนาคาร 3 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิมพ์ใบรายงานตัว https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp และยื่นเอกสารการรายงานตัวกับมหาวิทยาลัย โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 หว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564 หากไม่ดำเนินการยื่นเอกสารรายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ประกอบด้วย

                 1 ใบรายงานตัวพร้อมติดรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ

                  2 สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                  3 สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                  4 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

                 5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ฉบับ                           

คลิกดูประกาศกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกดูประกาศรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คลิกดูสาขาวิชาและคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ วันที่ 8 – 21 มีนาคม 2564
คลิกดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี