รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562


คลิกดูคุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว 2562
>>คลิกดูรายละเอียด<<


กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1. จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร
2 มกราคม - 5 เมษายน 2562
2. ยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐาน
1 - 5 เมษายน 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11 เมษายน 2562
4. สอบสัมภาษณ์
18 เมษายน 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
19 เมษายน 2562
6. Clearing house + ยืนยันสิทธิ์
24 - 25 เมษายน 2562
7. รายงานตัว
ดูตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย


คลิกดูประกาศรับสมัครกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

คลิกดูสาขาวิชาที่เปิดรับและคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาบนอกระบบ ให้ใช้ผลคะแนน N-NET (Non-Formal National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) มาแทน O-NET ได้