ข้อมูลหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ เข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS62สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี


สาขาวิชาธุรกิจเกษตร


สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สาขาวิชานิเทศศาสตร์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาธุรกิจออนไลน์


สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์


สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาภาษาจีน


สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาดนตรีสากล


สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม