มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
ติดตามรายละเอียดได้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0-7791-3326 หรือ 0-7791-3333 ต่อ 6601 0-7791-3327
  ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี
  ทุนการสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา

 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
  เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/ธนาคาร/บริษัท/ห้างร้าน/มูลนิธิฯ/องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th หรือกองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th

 เงินยืมเฉพาะกิจสำหรับลงทะเบียนประจำภาคเรียน
  กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉินหรือเฉพาะกิจ เพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน สามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาเงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมเท่ากับจำนวนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด แต่ไม่เกิน บาท/ครั้ง และจำต้องชำระคืนภายในก่อนวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเงินยืมเฉพาะกิจสำหรับลงทะเบียนประจำภาคเรียนได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด

 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนฯ กำหนด นักศึกษาสามารถศึกษาข้อเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของแต่ละปีการศึกษากำหนด และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นกู้ผ่านระบบได้ที่ studentloan.or.th


+