นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก
รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 ภาคีภูมิศาสตร์ภาคใต้ , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ
และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้มากรอกข้อมูลรายงานตัว
ที่เว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว คลิกดูรายละเอียด


เว็บไซต์ SRU  |   ระบบบริการศึกษา  |   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  |