ผู้สมัครที่ผ่านการการคัดเลือก ต้องดำเนินการดังนี้คือ

1. บันทึกข้อมูลรายงานตัว และพิมพ์เอกสารใบรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 – 1พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. รายงานตัว ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มารายงานตัวพร้อมกันเวลา 08.00 น.
พร้อมหลักฐานและเงินค่าธรรมเนียม


หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบในข้อที่ (4)
2. รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป (ติดในใบรายงานตัว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ปพ.1) จำนวน2 ฉบับ (ฉบับสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
6. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว(ต้องชำระเงินทั้งข้อ 1+2 ในวันรายงานตัว) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ประมาณ 12000-15000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจการบิน วิชาเอกการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ

กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่าย>>ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


ผู้ที่สอบผ่านคณะพยาบาลศาสตร์
ต้องนำใบตรวจร่างกายมายื่นทุกคน คลิกเพื่อดาวน์โหลด