ขั้นตอนการดำเนินการของผู้สอบผ่านการคัดเลือก โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 

   1. เข้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว

ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ก.ย. 2561  

 >>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   2. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ

วันที่ 17 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561
  1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ
   2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้
   ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
   3. คลิกดูผลการสมัคร
   4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
   5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
   6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว

>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   3. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 4 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในภายหลัง)

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว คลิก


   4. การรายงานตัวจะสมบูรณ์เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไชต์ ทปอ. http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562)

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
 
>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<
หมายเหตุ !กรณีที่มีปัญหาระบบยืนยันสิทธิ์ สามารถมายืนยันสิทธิ์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว


   5. หากกรณี มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินค่ารายงานตัวคืนได้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์จะสละสิทธิ์จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้เท่านั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ์
2. การยื่นสละสิทธิ์ทำได้ คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562)
3. การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว