นักศึกษาที่พิมพ์ใบรายงานตัวไม่ได้ ให้มาติดต่อที่มหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2561 
 


ขั้นตอนการดำเนินการของผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561  

   1. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2561
  1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ
   2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้
   ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
   3. คลิกดูผลการสมัคร
   4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
   5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
   6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว

>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<


   2. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย (ศูนย์เกาะสมุย) โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว คลิก