ระยะเวลาให้บริการทั่วไป

o จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีพักกลางวัน
o เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีพักกลางวันเปิดให้บริการเฉพาะสัปดาห์ที่มี การจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินวิชาการ


ระยะเวลารับคำร้อง
o ทุกวันที่เปิดทำการ เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่มีพักกลางวัน


ประเภท/ขั้นตอน/คำร้องต่าง ๆ ที่ให้บริการ

บริการทั่วไป 
      o ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล / ยศ / ประวัตินักศึกษา
      o เอกสารใบรับรอง / ใบรายงานผลการศึกษา
      o การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา/พักการเรียน
      o การขอมีบัตรนักศึกษา
      o การขอลาออก
o การขอย้ายสถานศึกษา
            o ย้ายเข้า
            o ย้ายออก
      o การขอเอกสารคำอธิบายรายวิชา
      o การขอสำเร็จการศึกษา/เอกสารแนะนำการขอสำเร็จการศึกษาบริการการลงทะเบียนเรียน 

      o การขอสมทบรายวิชาเรียน
      o การขอยกเลิกรายวิชาเรียน (ติดสัญลักษณ์ W)
      o การขอแก้เกรด I
      o การขอยกเว้นรายวิชาเรียน
      o การขอโอนผลการเรียน


บริการบัณฑิต  

      o เอกสารรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา)
      o ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรอบของการอนุมัติสำเร็จการศึกษา
      o การบันทึกข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
      o การขอรับเอกสาร transcript ตัวจริงของผู้สำเร็จการศึกษา
      o การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
      o การขอเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ (ใบรายงานผลการศึกษา / ใบแทนปริญญาบัตร)บริการทั่วไป

o ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล / ยศ / ประวัตินักศึกษา
1. เปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และสำเนาบัตรประชาชนใหม่
2. เปลี่ยนยศ ให้ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ให้ยื่นคำร้องพร้อมแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน/เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม


o เอกสารใบรับรอง / ใบรายงานผลการศึกษา


เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ


o การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา / การพักการเรียน

การขอพักการเรียนเป็นการขอลาพักการเรียนทั้งภาคการศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ 1 ได้ทำการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นจะกระทำได้อย่างช้าที่สุด2 สัปดาห์ ก่อนกำหนดวันสอบปลายภาค และให้ถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
2. กรณีที่ 2 ไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้ยื่นคำร้องขอพักการศึกษา และชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
     ในการขอลาพักการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอลาพัก ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะลาพักได้คราวละ 1ภาคการศึกษาเท่านั้น ยกเว้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาไม่ได้
     อนึ่ง นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนแล้ว


เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอคืนสภาพนักศึกษา/พักการเรียน

ค่าธรรมเนียม พักการเรียนตามระยะเวลากำหนด 700 บาท
ขอคืนสภาพและพักการเรียนเมื่อเกินระยะเวลากำหนด ภาคการศึกษาละ 1,700 บาท


o การขอมีบัตรนักศึกษา

บัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยออกให้กับนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาใหม่ กำหนดให้ส่งรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
     นักศึกษาภาคปกติ รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด
     นักศึกษาภาค กศ.บท. รูปถ่ายสวมชุดสูทสากล สีดำหรือสีกรมท่า
2. กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหายหรือชำรุด ให้ดำเนินการขอทำบัตรใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้
     นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.regis.sru.ac.th
     นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ ณ กองคลัง จำนวนเงิน 100 บาท
     นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแนบ ใบเสร็จชำระเงิน และรวมถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (กรณีไม่มีรูปในระบบบริการการศึกษาและต้องถูกต้องตามข้อกำหนดข้างต้น) มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอมีบัตรนักศึกษา

ค่าธรรมเนียม 100 บาทo การขอลาออก


กรณีต้องการสำเนาใบขอลาออก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดทำสำเนา

เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอลาออก

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมo การขอย้ายสถานศึกษา

     o การย้ายเข้า


หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

1. รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือราชภัฏ
2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. รายวิชาทุกวิชาต้องไม่ติด E,I,F
4. อาจเรียนช้ากว่าปกติเพราะการจัดรายวิชาเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยฯอาจไม่ตรงกัน
5. ได้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว
6. นักศึกษาต้องดำเนินการขอเทียบยกเว้นรายวิชา พร้อมแนบคำอธิบายรายวิชาที่เรียนมาแล้ว

ขั้นตอน

1. นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้จัดทำหนังสือขอย้ายสถานศึกษา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานีรับเอกสารการขอย้ายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้ย้าย
3. ประสานงานให้สาขาวิชาตรวจสอบหลักสูตรว่าสามารถรับย้ายได้หรือไม่ (2 – 7 วันทำการ)
4. หลังจากได้รับการยืนยันผลการรับ/ปฏิเสธ จากสาขาวิชาจัดทำหนังสือตอบกลับแจ้งผลการรับ/ปฏิเสธการขอย้ายสถานศึกษา (1 ชั่วโมง)
5. ส่งหนังสือตอบกลับแจ้งผลการรับ/ปฏิเสธการขอย้ายไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้ย้าย (2 – 5 วันทำการ) หมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอรับย้ายเบื้องต้นได้ที่ 077-913357, 077-913333 ต่อ 3902     o การย้ายออก

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

1. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ (ยกเว้นนักศึกษาภาค กศ.บท)
3. ต้องยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา โดยแจ้งเหตุผลต่อมหาวิทยาลัยล่วงหน้า 1 ภาคเรียน
4. ได้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว

ขั้นตอน

1. นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะย้ายไปเบื้องต้น
2. นำคำร้องขอย้ายสถานศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง (แจ้งเหตุผลล่วงหน้า 1 ภาคเรียน)
3. นำส่งใบคำร้องที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สำนักส่งเสริมฯ จัดทำเอกสารหนังสือขอย้ายสถานศึกษา (1 วัน)
5. จัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไป (2 - 5 วัน)
6. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับดำเนินการจัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (1 วัน)
7. จัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไป (2 - 5 วัน)

หมายเหตุ
1. กรณีนักศึกษาประสงค์จะนำหนังสือส่งออกไปส่งยังสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปด้วยตนเองสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการได้
2. นักศึกษาต้องดำเนินการจัดทำคำอธิบายรายวิชาสำหรับไปยกเว้นรายวิชาในมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะย้ายไปด้วยตนเอง


เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอย้ายสถานศึกษา

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอเอกสารใบรายงานผล/ใบรับรองo การขอเอกสารคำอธิบายรายวิชา


เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

ค่าธรรมเนียม 100 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอเอกสารใบรายงานผล/ใบรับรอง


o การขอสำเร็จการศึกษา / เอกสารแนะนำการขอสำเร็จการศึกษา

1. ให้นักศึกษาดำเนินการเมื่อถึงภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ครบหลักสูตร โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะขอสำเร็จการศึกษาให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ตามวัน – เวลา ที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดให้ในแต่ละภาคเรียน เพื่อทางสำนักฯจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขอสำเร็จการศึกษา
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนยศ คำนำหน้านาม หรือชื่อ-สกุล ต้องดำเนินการแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย กรณีอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองนักศึกษาเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร
4. พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพันธะต่าง ๆ ที่นักศึกษามีต่อมหาวิทยาลัยและลงนามรับรอง (ห้องสมุด/กองพัฒนานักศึกษา/สำนักจัดการทรัพย์สิน)
5. ชำระเงินค่าขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลังเป็นเงิน 1,100 บาท (ค่าเอกสาร 100 บาทและค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท)
6. ส่งคำร้องพร้อมรูปถ่ายชุดครุยของหลักสูตรตนเอง ขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว อย่างละ 2 รูปและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด
7. กรณีที่ขอสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ในภาคการศึกษาต่อไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและรูปถ่ายบัณฑิตใหม่โดยไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน

เกณฑ์และคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา

1. เรียนครบหลักสูตรและสอบได้ทุกรายวิชา กรณีมีวิชาที่ได้ผลการเรียน E หรือ W จะต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อแก้ผลการเรียนให้ครบถ้วน เมื่อประมวลผลการสำเร็จการศึกษาจะต้องได้รายวิชาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเอกที่ตนเองเรียน
2. เกรดเฉลี่ยสำเร็จการศึกษาจะต้องได้ 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์และคุณสมบัติการได้รับเกียรตินิยม

1. เกียรตินิยมอันดับ 1ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมจะต้องได้ 3.60 ขึ้นไป และเกียรตินิยมอับดับ 2 จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป โดยจะต้องผ่านคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2. ไม่มีรายวิชาใดได้ผลการเรียนเป็น E, D หรือ D+
3. ไม่มีการ ยกเว้น รายวิชาและไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรเทียบเข้า (นักศึกษาหลักสูตรนี้จะมีรายวิชายกเว้น)
4. ภาคปกติใช้เวลาในการศึกษา 8 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 5 ปี
5. ภาค กศ.บท. ใช้เวลาในการศึกษา 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปีเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารแนะนำการสำเร็จการศึกษา


บริการการลงทะเบียนเรียน

o การขอสมทบรายวิชาเรียน
1. นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บท.สามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนสมทบกับกลุ่มอื่นได้โดยใช้ามระเบียบการจัดการศึกษา เรื่องการ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ตามกำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน
2. กรณียกเว้นรายวิชา/พักการเรียน เมื่อสมทบแล้ว
     ภาคปกติในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิตส่วนกรณีภาคการศึกษาที่ 3 ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
      ภาค กศ.บท. ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 12 หน่วยกิตส่วนกรณีภาคการศึกษาที่ 3 ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. กรณีได้ผลการเรียนเป็น E หรือภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษาเมื่อสมทบแล้ว
     ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิตส่วนกรณีภาคการศึกษาที่ 3 ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
      ภาค กศ.บท. ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิตส่วนกรณีภาคการศึกษาที่ 3 ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
4. รายวิชาที่สมทบต้องมีวัน-เวลาเรียนและสอบไม่ตรงกับรายวิชาที่ลงเรียนในแผนการเรียนปกติที่สาขาวิชาจัดให้
5. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องต่อแผนการเรียนก่อนการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม
6. กรณีห้องเรียนที่ขอสมทบไม่สามารถรองรับผู้เรียนสำนักส่งเสริมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงสมทบ
7. นักศึกษาจะได้รับเอกสารนัดวันลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่และดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา
8. นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนรายวิชาเรียนประจำภาคเรียนใน เมนูรายการลงทะเบียน หลังการลงทะเบียนแล้วเสร็จเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุญาตสมทบเรียน

ค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม


o การขอยกเลิกรายวิชาเรียน(ติดสัญลักษณ์ W)
1. การยกเลิกรายวิชาเรียนใดๆ จะสามารถทำได้หลังจากพ้นกำหนดการ เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน และจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดวันเริ่มสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า2สัปดาห์ การยกเลิกรายวิชาไม่สามารถถอนเงินคืนได้
2. รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไม่นับหน่วยกิต
3. หากมิใช่รายวิชาบังคับ และนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำแต่จะบันทึกสัญลักษณ์ W ในระเบียนการเรียน
4. การขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะต้องให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
5. การขอยกเลิกรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในภาคการศึกษานั้นจะเป็นการพักการเรียนมิใช่การขอยกเลิกรายวิชาเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอยกเลิกรายวิชา

ค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม


o การขอแก้เกรด I
   - เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลการเรียนว่าได้เกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนเกรดI เป็นค่าระดับคะแนน
   - ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป(กำหนดวันสุดท้ายที่รับผลการแก้เกรด I ตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน)
   - กรณีที่ไม่สามารถแก้เกรด I เป็นค่าระดับคะแนนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการเรียน I จะถูกปรับเป็น Eเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอแก้เกรด I

ค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม


o การขอยกเว้นรายวิชาเรียน
     การยกเว้นผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อที่ 16-26 ว่าด้วยเรื่องของการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รายวิชาที่จะนำมาขอยกเว้นรายวิชาเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีผลการเรียน
2. รายวิชาที่จะนำมาขอยกเว้นต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.00
3. จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ
4. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น จะมีการบันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับคะแนน
5. ผู้ที่ขอยกเว้นรายวิชาเรียน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 100 บาท
6. มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติการขอยกเว้นรายวิชาเรียน
7. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม)
8. เงื่อนไข สำหรับการขอยกเว้นรายวิชาเพิ่มเติม มี 2 กรณี ดังต่อไปนี้
     กรณี ผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ให้มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนและแจ้งกำหนดวิธีการประเมินให้สภาวิชาการทราบ
      กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอีกสาขาวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด
9. นักศึกษาที่จะขอยกเว้นรายวิชาเรียน จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้นเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มยกเว้นรายวิชา

ค่าธรรมเนียม หน่วยกิตละ 100 บาท


o การโอนผลการเรียน
     การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อที่ 16-26 ส่วนของการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
     ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย
     ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการเมินผลการศึกษา
      การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา
2. ผู้ที่ขอโอนผลการเรียน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอน 300 บาท
3. มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการเรียน
4. ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนจะ ไม่เสียสิทธิ์ การได้รับปริญญาเกียรตินิยม (คุณสมบัติจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อที่ 33 คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม)เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอโอนรายวิชา

ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ครั้ง

บริการบัณฑิต

o เอกสารรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา)
     กรณีนักศึกษาต้องการใบรับรองการศึกษาเพื่อสมัครงาน นักศึกษาสามารถขอเอกสารได้โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสาร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท
1. หากมีเกรดครบทุกรายวิชาและครบตามโครงสร้างหลักสูตรจะได้รับสถานะเป็นรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. หากเกรดยังไม่ครบจะได้สถานะเป็นยังไม่สำเร็จการศึกษา(ใบเกรด) หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย(ใบรับรอง)
3. สามารถขอได้วันที่ 1 - 15 ของทุกเดือนเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 จนถึงวันสิ้นเดือนเป็นกระบวนการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา หากเข้าสู่กระบวนการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาในรอบการอนุมัตินั้น ทางสำนักส่งเสริมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ออกเอกสารฉบับรออนุมัติผล
โดยให้รอรับเอกสารฉบับจริงตามประกาศแจ้งรับเอกสารสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะตนเองหรือสถานะการขอเอกสารได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077-913357เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ


o ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรอบการอนุมัติ
การเป็นผู้ได้รับอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย มีกระบวนการขั้นตอนดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด (7 วันหลังจากสอบปลายภาคเรียน)สำหรับเดือนที่จัดการสอบ กรณีเดือนอื่น ๆ ถัดไปจากการสอบผลการเรียนจะต้องได้รับการบันทึกผลเข้าระบบไม่ช้ากว่าวันที่ 10ของทุกเดือน เพื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการประมวลผลจบหลักสูตร และทำบัญชีรายชื่อเพื่อขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
2. บัญชีรายชื่อขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนนำเสนอกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยตรวจสอบและลงนามเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย(ประชุม 1 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 20 ของเดือน)
3. นำเสนอขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนต่อสภามหาวิทยาลัย (ประชุม 1 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 28 ของเดือน)
4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำเอกสารสำเร็จการศึกษา (ประมาณ 5 – 10 วันขึ้นอยู่กับปริมาณผู้สำเร็จการศึกษาในรอบเดือนนั้น)
5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำประกาศ ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรอบการอนุมัติเพื่อให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมารับเอกสาร

ข้อควรทราบ
1. กรณีเกรดครบถ้ายังไม่ผ่านกระบวนการข้างต้นถือว่ายังไม่สำเร็จการศึกษา
2. กรณีได้รับข้อความจากระบบว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา แต่หากยังไม่ได้รับการประกาศรายชื่อในเมนู ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรอบการอนุมัติยังไม่สามารถมารับเอกสารใบสำเร็จการศึกษาได้


ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/


o การบันทึกข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     เมื่อได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตต้องเข้าบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ในระบบบริการ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp การศึกษาเมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เมนูจะปรากฏเมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา) โดยดำเนินการดังนี้
     ครั้งที่ 1 เมื่อสำเร็จการศึกษา เข้าบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตมายื่นเพื่อรับเอกสารใบรายงานผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ติดต่อ ประเมินผลหลักสูตร การศึกษาต่อและกรณีผู้ที่มีงานทำแล้วให้ระบุข้อมูลของสถานประกอบการหรือการทำงานด้วย สามารถดำเนินการได้ทันทีตั้งแต่ได้สถานะสำเร็จการศึกษาในระบบบริการการศึกษา
     ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้เข้าระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ สถานการณ์ทำงาน และสถานที่ทำงาน กรณีที่ข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องดำเนินการในครั้งนี้

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

ค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม


o การขอรับเอกสาร transcript ตัวจริงของผู้สำเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับการประกาศรายชื่อจากสำนักส่งเสริม (ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรอบการอนุมัติ)

เอกสารในการนำมารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ

     นักศึกษาภาคปกติ ให้นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน และใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมใบปัจฉิมนิเทศที่ได้รับจากกองพัฒนานักศึกษาและใบบันทึกกิจกรรมที่ผ่านกิจกรรมโดยผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการทำกิจกรรม หากไม่ผ่านกิจกรรมและไม่มีใบปัจฉิมนิเทศจากกองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถรับเอกสารได้
      นักศึกษาภาค กศ.บท. ให้นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน และใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาเพื่อรับเอกสาร และใบปัจฉิม(ถ้ามี)
     หากไม่สามารถมารับเอกสารด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต และใบกิจกรรม(เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) มาใช้ประกอบการรับ        ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิชุดสำเร็จการศึกษาทางมหาวิทยาลัยออกเป็นภาษาไทยเท่านั้น หากนักศึกษาต้องการ ฉบับภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องดำเนินโดยการยื่นคำร้องขอเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อระบุขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษแนบ รูปถ่ายชุดครุย สำหรับใบรายงานผลการศึกษาใช้รูปถ่าย 1 นิ้วและสำหรับใบรับรองคุณวุฒิใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว ค่าธรรมเนียมเอกสารใบละ 100 บาท

เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

                     แบบฟอร์มเอกสารมอบอำนาจ


o การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
ใบปริญญาบัตรขอสงวนสิทธิ์ให้รับได้เฉพาะเจ้าตัวเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจรับแทนได้
ค่ารักษาใบปริญญาบัตร เกินกว่าระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องชำระค่ารักษาปริญญาบัตร เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2538 ข้อที่ 16.4)เอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับo การขอเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ (ใบรายงานผลการศึกษา / ใบแทนปริญญาบัตร)

     สำหรับบัณฑิตที่ได้รับเอกสารฉบับจริงไปแล้ว และเกิดการเสียหาย/สูญหาย ในกรณีที่ปริญญาบัตรสูญหายสามารถขอเป็นใบแทนปริญญาบัตรเอกสารแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเอกสาร

ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ


ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี