ขั้นตอนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และพิมพ์ใบรายงานตัว วันที่ 9-14 ก.พ. 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ.
รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563


  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องใบตรวจสุขภาพมาด้วยทุกคน

 
รายละเอียด

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
สิ่งที่ต้องดำเนินการ

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน