ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันข้อมูล ต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทาง ทปอ.

 ตรวจสอบรายชื่อ โดยเลือกการค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล


 เช่น สมศักดิ์

 รายละเอียด

ผู้พัฒนาระบบ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รหัสที่ใช้ยืนยันข้อมูล ชื่อ - นามสกุล
ดูรายละเอียดทั้งหมด