Untitled Document
เลือกแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา

ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

                สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

                      สาขาวิชาฟิสิกส์
                สาขาวิชาเคมี
                      สาขาวิชาชีววิทยา
                สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                      สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                      สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
                สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                สาขาวิชาพืชศาสตร์
                      สาขาวิชาสัตวศาสตร์
                สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม