Untitled Document
เลือกแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา

ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
                สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                      สาขาวิชาการตลาด

                สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร


                สาขาวิชาการบัญชี

                      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


                สาขาวิชานิเทศศาสตร์