Untitled Document
เลือกแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา

ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

                สาขาวิชาธุรกิจการบิน


                      สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                English