Untitled Document
เลือกแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา

ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
                สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                สาขาวิชาพัฒนาชุมชน           สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

                สาขาวิชาจิตรกรรม           สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

                สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ           สาขาวิชาดนตรีสากล