Untitled Document
 ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา คณะ


 ข้อมูลสถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

ข้อมูลที่อยู่สถานที่ทำงาน

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตทำงานที่หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทแห่งนี้

1. ในตำแหน่ง

            ฝ่าย


2. ระยะเวลาปฏิบัติงานนานเท่าใด                 
           
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

1. ท่านคิดว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ท่านรับเข้าทำงานในหน่วยงาน สามารถทำงานได้ทันทีหรือไม่
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.1 จุดเด่นของบัณฑิต

2.2. ข้อควรปรับปรุงของบัณฑิต


 
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับผู้ประเมินองค์กร
1. คำถามเกี่ยวกับผู้ประเมินองค์กร
1.1 ประเภทหน่วยงาน  
1.2 ท่านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฐานะ
  
1.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

1.4 จุดเน้นที่สำคัญในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานของหน่วยงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านที่ 6 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว