ขั้นตอนวิธีการใช้งาน


  1. เลือกรูปแบบการค้นหา

  2. ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา

  3. กดปุ่มค้นหา

  4. ตรวจสอบรายชื่อ

 ค้นหารายชื่อ

เลือกแบบการค้นหา & กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ผลการค้นหา

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
สถานะ
รายละเอียด


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติดต่อ : 077-913333 ต่อ 3911 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ 077913357