รายละเอียดจำนวนผู้สมัครแยกตามมหาวิทยาลัย
ที่มาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมัครวันที่ 15 - 18 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,141 คน  คลิกดูรายละเอียด
สมัครวันที่ 15 - 17 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 34 คน  คลิกดูรายละเอียด
สมัครวันที่ 15 - 17 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 35 คน  คลิกดูรายละเอียด
สมัครวันที่ 15 - 17 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 9 คน  คลิกดูรายละเอียด
สมัครวันที่ 15 - 17 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไม่มีผู้สมัคร   คลิกดูรายละเอียด
รวมผู้สมัครทั้งหมดของทุกมหาวิทยาลัย 1,219 คน

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี