ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งไปรษณีย์ และเลข EMS

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งไปรษณีย์ และเลข EMS

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564
ตรวจสอบข้อมูล รอบแรก 602 คน


ตรวจสอบข้อมูล รอบสอง 112 คน


ตรวจสอบข้อมูล รอบสาม 373 คน

รายละเอียดการขอเอกสาร

การขอเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา (ที่ยังไม่รับเอกสารสำเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์)
ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564


ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอเอกสาร ฉบับสำเร็จการศึกษา

การขอเอกสาร ข้อ 1

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาชำระเงิน ค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Comp Code : 82236

ดำเนินการผ่าน Application Krungthai NEXT
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเอกสารรอบที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2564

การขอเอกสาร ข้อ 2

หลังชำระเงินเรียบร้อยให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเข้าบันทึกแจ้งที่อยู่
ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://signup.sru.ac.th/req_all1

การขอเอกสาร ข้อ 3

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/Transcript/


มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 077-913333 ต่อ 3902 , 3903 , 3906 , 3911 หรือ syssru1@gmail.com
ติดต่อ คุณกาญจนา คงนุ้ย / คุณเสาวภา หนูเนตร / คุณอัญชลี มนินทร คุณยุวลักษณ์ พุทธรักษา / คุณนิเวศน์ แซ่โค้ว