คลิกเลือกรายวิชาที่ได้เข้าสอบ และ ไม่ได้เข้าสอบ
 ยกเว้นนักศึกษาที่สมัคร คณะครุศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องเข้ากรอกข้อมูล เพราะต้องมีคะแนนครบตามคุณสมบัติที่กำหนด


          คะแนน 9 วิชาสามัญ

             1. วิชาคณิตศาสตร์ 1

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


             2. วิชาคณิตศาสตร์ 2

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


            3. วิชาภาษาไทย

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


            4. วิชาภาษาอังกฤษ

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


            5. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


            6. วิชาสังคม

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


             7. วิชาฟิสิกส์

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


            8. วิชาเคมี

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน


             9. วิชาชีววิทยา

      มีคะแนน       ไม่มีคะแนน