การสอบข้อเขียน ปวช. ปวส. นอกระบบ หรือผู้ที่มีคะแนน 9 วิชาสามัญไม่ครบ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควต้า สำหรับนักศึกษา ปวช. ปวส. นอกระบบ
ที่ไม่มีคะแนนสอบ หรือ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการสอบรายวิชา 9 สามัญไม่ครบ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลแจ้งรายวิชาที่ไม่เข้าสอบ
2. ติดต่อประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ  ในวันที่ 19 เมษายน 2561
3. จัดสอบ วันที่ 20 เมษายน 2561 >>คลิกบันทึกข้อมูล<<