รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 2/2559
 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้

 GED2001 : พุทธทาสศึกษา

 GED2002 : ปรัชญากับชีวิต

 GED2003 : การพัฒนาตน


 GED2004 : สุนทรียศาสตร์

 GED3001 : วิถีโลก

 GED3002 : วิถีไทย

 GED3003 : กฎหมายกับสังคม

 GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

 GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ

 GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี